Reactie H.P op verslag GGD gehoordrempel onderzoek Lfg

In de Belangengroep hebben we gekozen om ieder een eigen reactie te schrijven. We hebben verschillende zienswijzen, formuleren ons commentaar anders. Hier de eerste reactie.

Deelnemer H.P aan de gedupeerden-kant van het onderzoek die de ruimte niet als stil heeft ervaren.

Geachte onderzoekers,

Mijn reactie is geen wetenschappelijke. Ik ben benieuwd naar hoe andere wetenschappers, mensen die verstand hebben van gehoor EN Bromtoon tegen uw onderzoek en conclusie aankijken. Belangengroep Bromtoon Zutphen zal uw onderzoek en wonderbaarlijke conclusie onder de aandacht brengen van mw. dr. Mireille Oud, die eerder wetenschappelijk onderzoek publiceerde van professor Salt, over mogelijk afweermechanisme in het binnenoor als gevolg van langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid. Dit afweermechanisme kan mogelijk de geluidsbeleving beïnvloeden. We attenderen haar in de hoop dat zij haar professionele licht over de zaak wil laten schijnen.

Bij het lezen van het onderzoeksverslag viel direct op dat er sprake is van discrepantie tussen wat het onderzoek blijkt te zijn geweest en wat gedupeerden ervan verwacht en gehoopt hadden. Gedupeerden dachten mee te helpen aan ontrafeling van het fenomeen Bromtoon om zodoende hulp(middelen) te krijgen voor de gewelddadige effecten ervan. U blijkt enkel een deelfacet te hebben onderzocht en maakt Bromtonen daarmee tot iets wat ze niet zijn: gewoon geluid. In mijn reactie hieronder zult u deze discrepantie vaker terug vinden.  Anderen en ik leven immers niet enkel in 20-125Hz, we leven (u ook trouwens) in een destructief krachtenveld dat doordringend geluid voortbrengt of geluid genereert in ons lichaam, dat druk veroorzaakt op lichaam/organen, dat trillingsvelden in ons lichaam veroorzaakt en direct stuurt op onze fysiologie.

Ik zeg ’t maar op directe wijze: ik voel me in het ootje genomen en ben nu een gewaarschuwd mens…ik heb me ook in ’t ootje laten nemen. Van vertrouwen is geen sprake meer. Begrippen zijn in het verleden door alle betrokken partijen (gemeente, ODA, ODRA, gedupeerden) door elkaar gebruikt: bromtonen, laagfrequent geluid, trillingen, fenomeen, mysterie zelfs. Mogelijk heeft dit tot verwarring cq misleiding geleid?

Over het onderzoek zelf:

De Bromtoon blijkt, halverwege lezen van het onderzoeksverslag, in stukken te zijn geknipt in:
* laagfrequent hoorbaar geluid: 20 – 125 Hz en
* infrasoon geluid/trillingen: onder de tot nu toe aangenomen gehoordrempel van 20 Hz.
Nota bene: 46% van de gedupeerden heeft op de vragenlijst aangegeven last te hebben van trillingen, in termen van dit onderzoek dus waarschijnlijk last van infrasoon geluid?

Enkel het hoorbare gedeelte, een deelfacet van de Bromtoon, is onderzocht: de gehoordrempel in het oor (dB). Signaalverwerking van oor naar hersenen en vice versa zijn buiten beschouwing gelaten. Toch wordt er uit dit deelonderzoek een conclusie getrokken die de hele complexiteit van de Bromtoon aangaat. Niet met oor te meten gevoeligheid staat gelijk aan: geen externe bron = fantoomgeluid. Deze, naar mijn mening, foutief gestelde conclusie gaat consequenties krijgen – stoppen met meetonderzoek als 1 enkele persoon Bromtoon waarneemt bijvoorbeeld, in die situatie dus stoppen met zoeken naar bronnen.

In het onderzoek worden, waarschijnlijk ten gevolge van het deel-onderzoek en zodoende de gehele problematiek versluierend, gezondheidsklachten, emotionele-, financiële-, sociale- en maatschappelijke klachten door laagfrequent geluid/infrasoon geluid/trillingen (tja welke term gebruiken we nu?) buiten beschouwing gelaten. Er worden enkel klachten benoemd die direct zijn te relateren aan laagfrequent geluid (oververmoeidheid, aandacht- en/of concentratiestoornissen).
Ernstige gezondheidsklachten die door gedupeerden uit het hele land worden gemeld, vallen door de onderzoekmethode buiten de kaders. Het gaat dan bijvoorbeeld om (chronische) slapeloosheid met alle gezondheidsrisico’s van dien: verzwakking van het immuunsysteem en hierdoor verhoogde kans op onder andere kanker, hart- en vaatziekten, depressie. Het gaat om hartritmestoornissen, benauwdheid, vaak hoofdpijn, drukuitoefening op het lichaam, lange periodes van trillende organen in het lichaam (risico?) en nog veel meer. Soms vrezen mensen, ook ondergetekende, voor hun leven. Zo invasief zijn de ervaringen.

Toch goed dat dit onderzoek gedaan is, zou je zeggen? Gedupeerden van Bromtonen weten nu dat er geen sprake is van extra gehoorgevoeligheid. Bijzonder kunnen we niet meer genoemd worden. Dit kan dan als mogelijke oorzaak van het lijstje Mogelijke oorzaken worden geschrapt. Desalniettemin:

Ik was deelnemer aan het onderzoek. Bij binnenkomst in de zogenoemde Dode kamer ontwaarde ik  direct een al aanwezig frequentie of frequenties. Daarmee was een valide uitslag van het onderzoek, mijns inziens, direct van de baan: de aanwezige frequentie(s) en de door u aangeboden frequentie kunnen immers een 3e nieuwe frequentie ‘aanmaken’. U noemt dit niet in uw verslag. Gezien hulp bij het onderzoek van dhr. P. L. van Omgevingsdienst Achterhoek ga ik er vanuit dat u van dit gegeven op de hoogte was. Tot mijn verbazing las ik in het verslag dat maar liefst 60% van de gedupeerden melding maakte van een al aanwezige storing. Vier deelnemers gaven zelfs aan hierdoor niet deel te kunnen nemen. Van een neutrale onderzoeksruimte was geen sprake. Hoe kunt u dit onderzoek dan zelf serieus nemen en er een conclusie aan verbinden die verregaande  gevolgen gaat hebben voor het leven van mensen die veelal de wanhoop nabij zijn? Gezien de ernstige klachten waarmee gedupeerden kampen is uw manier van werken onverantwoord. Het gaat me nog niet eens over de uitkomst van uw onderzoek maar over de achteloze onbeschofte manier waarop er met ons omgesprongen wordt.

Over de conclusie:

In de conclusie wordt gesteld dat er naar waarschijnlijkheid geen sprake is van externe bronnen.
Dit bestrijd ik ten stelligste.

 • Er kan, door de gestoorde onderzoeksruimte, niets gesteld worden. 60% Van de onderzochte gedupeerden heeft deze storing ervaren. U bent daarvan op de hoogte.
 • Gedupeerden horen Lfg niet beter dan niet-gedupeerden … Lfg is waarschijnlijk niet wat de grote hinder veroorzaakt? Wat horen en voelen zij dan wel? Of
 • Gedupeerden horen Lfg niet beter dan niet-gedupeerden … gaat er dan iets mis in de signaalgeleiding of signaalontvangst in de hersenen of op weg van en naar de hersenen?

Er zijn tal van argumenten die veronderstellen dat er wel sprake is van externe bronnen:

 • Met stip op 1 natuurlijk de ervaring van vele gedupeerden zelf: …’de Bromtonen komen van buitenaf mijn lichaam in, de trillingen lijken door de ‘tonen’ veroorzaakt te worden, ermee op en af te gaan’…..
 • Fantoomgeluiden/schijngeluiden zijn niet sturend voor de menselijke fysiologie, Bromtonen zijn dat wel:
  Bromtonen kunnen hartslag en ademhaling direct wijzigen bij verandering van frequentie, de ‘adrenaline knop’ aanzetten, zodoende een opgejaagd gevoel geven of juist alle energie ‘weg nemen’ met gevoelens van intense zwakte tot flauwvallen aan toe, pijn in botten/gewrichten veroorzaken, trillingsvelden in het lichaam veroorzaken, evenwichtsstoornissen veroorzaken en nog veel meer. Deze klachten worden door vele gedupeerden gemeld.
 • Externe bronnen worden ook gevonden op aanwijzing van Bromtoon gedupeerden.
 • 1 Oordopje indoen, kan hard Bromtoon lawaai doen dempen. Een fantoomgeluid is niet door een oordopje te beïnvloeden.
 • Als men een huisje elders huurt, komt het voor dat men rust vindt. Gedupeerden ervaren rust die snel invalt, druk die van het lichaam afvalt.
 • Ditzelfde gebeurt ook bij verandering van frequentie(s): plotseling weg vallen van druk op het lichaam. Of juist snel toenemende van druk, benauwdheid en andere fysieke effecten.
 • Er zijn gelijktijdige waarnemingen van Bromtonen, zowel regionaal als landelijk.
 • Er zijn regelmatig waarnemingen van (plotselinge) uitzonderingen op geluids- en belevingspatronen.
 • Er zijn geluidspatronen die landelijk herkend worden.
 • De waarnemingen zijn (ook) onderhevig aan externe invloeden:
  installatie van het G4 netwerk en vernieuwingen die zijn gedaan in een UPC verdeelkast veranderden direct het karakter van het geluid. Ook een langdurige stroomstoring in Zutphen was van invloed op de Bromtoon.

Vragen:

 • Zie de vragen die bij Over de conclusie staan vermeld.
 • Denkt u dat de uitkomst van een normale gehoortest, onder dezelfde onderzoek omstandigheden (al een toon aanwezig in de onderzoeksruimte voorafgaand aan het onderzoek), valide zou zijn verklaard?
 • Wat maakt dat u trillingen die mensen in hun lichaam ervaren, schaart onder infrasoon geluid, beginnend bij lager dan 20Hz? Probeert u hiermee misschien een artificiële afbakening te maken tussen geluid en trilling om de Bromtoon als gewoon geluid door te kunnen laten gaan? Wat zijn uw beweegredenen? Ook bij laag laagfrequent geluid worden trillingen waargenomen.
 • Wat maakt dat u in onderzoek naar Bromtonen niet samen werkt met gedupeerden die al veel expertise hebben opgebouwd? U had samen wellicht tot zinvollere onderzoeksthema’s kunnen komen. Zinvoller voor gedupeerden, wel te verstaan.
 • De al jaren aanhoudende versimpeling van de (milieu) problematiek (alsof het om gewoon geluid zou gaan) door overheidsinstanties creëert een sfeer van wantrouwen en achterdocht richting overheid. Mensen speculeren volop over beweegredenen van de overheid om de waarheid niet te willen weten. Bent u zich daarvan bewust? Is dat wenselijk?

Aanbevelingen:

 • Neem Bromtonen serieus, maak er niet simpelweg ‘hinder van geluid’ van. Dit is niet wat het is. U weet dat. Neem verantwoordelijkheid voor het ontrafelingsproces, schuif die verantwoordelijkheid niet naar gedupeerden. Dit verschuiven van verantwoordelijkheid en dus initiatief veroorzaakt driedubbel lijden:
  – lijden onder de effecten van Bromtonen zelf,
  – lijden onder de eigen weerstand (‘ik wil dit niet in mijn leven’) en vooral
  – lijden onder gevoelens van onmacht en radeloosheid veroorzaakt door een onwillige zich onverantwoordelijk gedragende overheid.
 • BGZ pleit (ik maak er deel vanuit), net als landelijke stichting Laagfrequent geluid, voor gedegen onderzoek vanuit samenwerkende wetenschappelijke disciplines dat recht doet aan de complexiteit van de problematiek. Zowel milieu- als biofysische aspecten zouden moeten worden onderzocht. Samenwerking met gedupeerden die inmiddels gedegen kennis van zaken en eigen ervaring hebben opgedaan, wordt van harte aanbevolen.
 • Nog een reden om verder te onderzoeken/ontrafelen:
  gedupeerden melden ernstig ziekmakende effecten op velerlei vlak (zie elders in deze reactie). U veronderstelt dat enkel gedupeerden hinder ondervinden (ik vind: schade) maar weet u dat zeker? Geluid of Bromtoon wordt niet bij ons in een doosje afgeleverd, het is grenzeloos. Gedupeerden lopen gevaar, naar eigen ervaring en objectieve fysieke effecten. Lopen burgers die nog geen hinder ondervinden geen gevaar, denkt u?
 • Gedupeerden wordt nu enkel de GGD folder geboden en zo nodig (als men betalen kan) mentale- en gedragstraining bij een audiologisch centrum of SOLK. Dit aanbod schiet, ons inziens, tekort. Ik gebruik een beeldspraak van een mede gedupeerde om dit duidelijk te maken: ….’Zij praten over spulletjes die men zou kunnen komen kopen voor een bergwandeling terwijl wij aan een krakend touw bungelen boven een afgrond.’…..Gezien de ernstige lichamelijke-, emotionele-, financiële-, sociale- en maatschappelijke effecten die zich voordoen, zou adequate medische hulp en/of adviezen geboden moeten worden. Gezocht zou moeten worden naar de bron of bronnen van het Bromtonen fenomeen. Belangengroep Bromtoon Zutphen en stichting Laagfrequent geluid vermoeden die in het milieu en mogelijk in persoonlijke biofysische aspecten van mensen. De nu door u aangeboden training zou wel een deel van de ondersteuning kunnen zijn maar is, op zichzelf staand, geen passende en verantwoorde oplossing voor Bromtoon geweld.
 • Neem Bromtonen serieus, bestudeer de vele informatie en onderzoeken die er al zijn, in binnen- en buitenland:
  stichting Laagfrequent geluid: laagfrequentgeluid.nl
  onderzoekspagina: http://onderzoek.bromtoonzutphen.nl/
  Leven met Bromtonen (in opbouwfase): www.amatterofsound.nl

Ongetwijfeld is, ondanks de lengte, mijn reactie niet volledig. Hiervoor aan u, gedupeerden en burgers die nog geen last ervaren mijn excuses.

Met vriendelijke groet,

H P, persoonlijke reactie

 • deelnemer aan de gedupeerdenkant van het onderzoek die
  de ruimte niet als dood/stil heeft ervaren
 • jarenlang actief lid van Belangengroep Bromtoon Zutphen
 • bedenker en bouwer van website Leven met Bromtonen op amatterofsound.nl