Geluidsplan Zutphen

GeluidsplanZutphenDe gemeente Zutphen heeft een Geluidsplan Zutphen 2015-2025 opgesteld. Daarin ook een beetje aandacht voor laagfrequent geluid. Het is een algemeen plan voor de komende 10 jaar, de basis voor het gemeentelijk beleid.

Wij hebben daar een reactie op geschreven.

 

Ons uitgangspunt

De belangengroep Bromtoon Zutphen zet zich in voor de beëindiging van de overlast die door een groeiend aantal bewoners van gemeente Zutphen wordt beleefd. De bron van deze ziekmakende overlast is laagfrequent geluid (lfg). Op basis van deze motivatie denken wij graag mee over een gedegen geluidsplan voor de gemeente.

Uw doelstelling (1.2)

Historisch bezien zijn wetten als de Hinderwet, Wet Milieubeheer, Wabo en de daarbij behorende vergunningenstelsels bedoeld om hinder te voorkomen en het milieu te beschermen. Tegen gevaar, schade of hinder van overlast veroorzakende partijen wel te verstaan.
Het doel van uw geluidsplan, “dat bijdraagt aan bescherming van huidige en toekomstige gevoelige bestemmingen en zorgt voor het behoud van de huidige bedrijfsactiviteiten en het bieden van ruimte voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.“, is daarmee in tegenspraak.
De in uw samenvatting vermelde belangrijke pijler “een duurzaam leefklimaat en een aantrekkelijk en divers woonmilieu“, is niet in uw doelstelling terug te vinden.

Even vreemd is het in Nota Bedrijven en geluid beschreven “uitgangspunt dat deze nota niet tot een beperking van de activiteiten leidt van de bedrijven“.  Zelfs wanneer bedrijven nooit hun productiemethoden of machinerie zouden veranderen is dit uitgangspunt eenzijdig.

Bijvoorbeeld: bedrijven kunnen overgaan op het gebruik van meer duurzame apparatuur, in die zin dat het energieverbruik beperkt wordt. Technisch kan dat bewerkstelligd worden door apparaten op lagere toeren te laten draaien. Lager toerental betekent een hogere kans op laagfrequent geluid.

We weten dat het toenemend aantal mensen die last ervaren van lfg een punt van zorg is voor de gemeente. En dat het aanwijzen van een bron van de overlast moeilijk is. Maar uitsluiten dat het vinden van een lfg-bron tot een activiteitenbeperking leidt, is geen goed uitgangspunt.

Wat moet Zutphen doen bij geluidsklachten van inwoners (3.5)

Laagfrequent geluid (lfg) is de verzamelnaam voor trillingen tussen 20 en 125 Hz. Dat ligt grotendeels onder de gehoorgrens.
De hinder bij laagfrequent geluid zit hem zowel in het geluidsniveau (dB) als in de onregelmatige wisselingen van het niveau (deels aansluitend bij de nachtperiode zoals vermeld in het Activiteitenbesluit) als in de toonhoogte (Hz, bromtoon, trillingen). De beleving van lfg past niet is de huidige normering van geluidsniveau’s. Slaapverstoring door lfg bijvoorbeeld komt voor bij een geluidsniveau dat veel lager ligt dan 63dB.

Volgens de inleiding biedt het geluidsplan “duidelijkheid in wat de gemeente nog moet doen, op welke wijze subsidies worden besteed en welke projecten als eerste worden uitgevoerd“.
Na de (hernieuwde) meldingen van laagfrequent geluid vanaf december 2013 bleek er in de planning geen budget beschikbaar voor onderzoek naar lfg. Gelukig is dat onderzoek toch op gang gekomen.
Omdat het leven van ons dagelijks (24/7) verstoord wordt, willen wij graag een structurele status voor het onderzoek van klachten. Ons voorstel is om voor vervolgonderzoek in de periode 2015-2025, in overleg met de provincie, gelden vrij te maken. En om die reservering in het geluidsplan aan te geven.

Tot zover onze reactie op het geluidsplan 2015-2025 en bijbehorende ontwerpnota’s.

 

Omdat, voor zover ons bekend is, de gemeenteraad milieuplannen vaststelt, verbaast het ons dat de raad de plannen en bijbehorende nota’s slechts ter kennisgeving krijgt aangeboden.

 

Nelleke Riemeijer en Joost Kahmann

Belangengroep Bromtoon Zutphen
bromtoonzutphen@gmail.com
www.bromtoonzutphen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *